Best verkochte producten

Onze leveringsprijzen en voorwaarden voor feesten en huur materiaal

Leveringsprijzen incl. BTW

Enkel leveren (zonder afhalen van goederen)
Duffel 30,00 €  
Tot 15 km 40,00 €  
Verder dan 15 km   1,85 € / km = 2 x enkele afstand  
     
Leveren en terug afhalen goederen
Duffel 70,00 €  
Tot 15 km 80,00 €  
Verder dan 15 km   1,85 € / km = 4 x enkele afstand  
     
Leveringsprijzen zijn geldig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Andere dagen is prijs op aanvraag.  

Voorwaarden verhuur en gebruik materiaal:

1. Glazen dienen terugbezorgd te worden op dezelfde manier als ze bezorgd worden. In de juiste korf en met de opening naar beneden. Ze dienen niet afgewassen te zijn maar wel leeg alvorens ze in de korf teruggezet worden. Borden en tassen enz. dienen ontdaan zijn van grofvuil en etensresten. Als ze niet juist en of niet in de juiste korf worden terugbezorgd zal er een kost van 10,00€ per korf/bak worden aangerekend.

2. Voor Tapinstallaties, Koelbakken, Spoelbakken, koffiezetten enz. zal 20,00€ worden aangerekend per toestel, grote tap en koelwagens 100,00€ indien niet zuiver. Voor de tenten zal er per tent 100,00€ in rekening gebracht worden indien verhuurder constateert dat deze niet schoon en droog is bij inlevering of afhaling.

3. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de geleverde goederen. Bij diefstal of schade zal hij de gelede schade volledig vergoeden in nieuw waarde. Er mogen geen posters of andere materialen aangebracht worden met kleefband. Indien er resten zijn van kleefband zullen deze verwijderd worden op kosten van de huurder.


4 .De reclame van ons moet steeds zichtbaar blijven.


5. Verhuur van materiaal is steeds prijs per 2 dagen tenzij anders vermeld.


Annuleren bestelde materialen verhuur:
Indien huurder 15 dagen of langer voor de dag van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de huurprijs welke was overeengekomen. Annuleert huurder tussen 15 en 8 dagen bedragen de annuleringskosten 40%, bij 7 dagen of korter bedragen de annuleringskosten 75%. Bij annulering op de dag zelf, blijft de gehele huurprijs verschuldigd.


Retourname drank:
Resterende dranken worden gratis retour genomen in de week volgend op de aankoop en na voorlegging van bewijs van aankoop, dit tot max 40% van de geleverde goederen.(volle bakken of ongeopende paks) . Begonnen bakken (met statiegeld) worden retourgenomen met een kost van 10 cent per fles(je). Indien er meer moet worden teruggenomen dan 40% zal een vergoeding van 25,00€ worden aangerekend. Indien meer dan 70% is dit 50,00€.


Verkoopsvoorwaarden:

1. Offerte: de geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand. De opgegeven prijzen zijn geldig bij afhaling tenzij anders vermeld en de leveringstermijnen zijn indicatief.

2. Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid is beperkt tot de kostprijs van het geleverde werk of goederen, de aansprakelijkheid is uitgesloten voor indirecte schade.

3. Annulatie: bij annulatie geldt een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het geannuleerde deel, onverminderd het gebeurlijk bewijs van een hogere schade.

4. Levering en afhaling: Bij levering én ophaling wordt controle ter plaatste vereist. Indien er niemand aanwezig is op tijdstip van de gemaakte afspraak ligt de verantwoordelijkheid van juistheid van de levering of retourzending volledig bij de afnemer van de goederen. Leveringen en afhaling gebeuren enkel op gelijkvloers en zonder trappen op max 50 meter van de te bereiken plaats van onze vrachtwagen.
Indien er bij afhaling het materiaal niet klaar staat op gelijkvloer of onbereikbaar is, zal dit blijven staan en word er extra huur en verplaatsingskosten aangerekend.

5. Protest: op straffe van verval moet elke klacht aangetekend worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6. Betaling: de facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Per verzonden aanmaning word een kost van 10,00€ aangerekend. Bij niet tijdige betaling geldt ook een nalatigheidsintrest van rechtswege en zonder ingebrekestelling van 10% per jaar alsook een schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

7. Bevoegdheid: het Belgisch Recht is van toepassing en bij betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.


Gebruik van al onze artikelen is geheel op eigen risico. Bij letsel en of schade is Thys BV niet aansprakelijk.