Best verkochte producten

Algemene Verkoopsvoorwaarden DrinksStore webshop

Door
Thys bv
Binnenweg 261
2570 Duffel
België
Hierna genoemd Thysshop

Algemene Voorwaarden webshop

De koper verklaart de minimum wettelijke leeftijd voor aankoop en of bezit van producten met alcohol te hebben op het moment van de aankoop.
Bij aankoop van gelijk welk product is het verplicht uw geboortedatum op te geven bij de ingaven van uw gegevens.
Niet ingeven van uw juiste geboortedatum zal leiden tot vertraging of annulering van uw bestelling.

Verzending en levering

Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt. In het algemeen worden bestellingen binnen de werkdag behandeld en verzonden. Na verzending is de bestelling normaal afgeleverd door de koerierdienst afgeleverd op het uw aangegeven afleveradres. Thysshop is niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering van onze koerierdienst.
Thysshop is ook niet verantwoordelijk indien er een fout leveradres is opgegeven door de klant.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Thysshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat de bestelde goederen of 1 van de bestelde goederen niet op voorraad is of niet meer leverbaar.  Dan ontvangt de consument binnen de 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft hij in dat geval het recht de bestelling gedeeltelijk of volledig zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De reeds betaalde bedragen worden binnen de 30 dagen terug betaal op de opgegeven rekening.

Aan de leveringsplicht van Thysshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Thysshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Privacy & Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Thysshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand Thys bvba. Thysshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

Thysshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Thysshop maakt soms gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Betalingen, Prijzen & Promoties

Betalingen:

Betalingen van de bestellingen via de online web shop zijn direct te betalen via het beveiligde platform van Molly.
Of indien zelf afhaling in de winkel contant bij afhaling. Bij niet afhalen van bestelde goederen binnen de 7 dagen zullen wij 15,00€ kosten worden aangerekend. Hiervoor zal een factuur worden verzonden.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1,2% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 50€.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De door Thysshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Thysshop of een door Thysshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Thysshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Thysshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Thysshop.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.


Prijzen:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief  BTW.


Promoties:

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Thysshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Aanbiedingen van Thysshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Uw orders bekijken

Gelieve in te loggen op uw account. Op de site in uw account.
Daar kan je uw orders volgen en uw gegevens updaten.

Hou er wel rekening mee dat het opgegeven adres bij bestelling ook het afleveradres zal zijn. Niet het daarna aangepaste adres.